STATUTEN VERENIGING VRIENDEN OOSTVLIETPOLDER

 

Statuten
De statuten zijn goedgekeurd op de oprichtings-/ledenvergadering d.d. 12 juni 2002.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd op de oprichtings-/ledenvergadering d.d. 12 juni 2002.

 

STATUTEN van de:

Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, gevestigd te Leiden.

 

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Zij is gevestigd te Leiden.

DOEL

Artikel 2.

1. De vereniging heeft als doelstelling het behoud van het bestaande, natuurlijke en oorspronkelijke karakter van de Oostvlietpolder (gemeente Leiden), met daarin de unieke combinatie van volkstuinen en open agrarisch polderlandschap, één en ander in de meest ruime zin des woords.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met derden, met soortgelijke verenigingen, stichtingen of organisaties door:
a. kritisch alle ontwikkelingen te volgen die mogelijk een negatieve invloed hebben op de Oostvlietpolder danwel, op welke wijze dan ook, afbreuk doen aan het natuurlijke en oorspronkelijke karakter van de polder;
b. het benutten van inspraakmogelijkheden, het indienen van bezwaarschriften en/of alternatieven en het eventueel instellen van rechtsvorderingen en/of optreden als procespartij in (gerechtelijke) procedures wanneer het in artikel 2, lid 1, genoemde doel in het geding is;
c. een doelgerichte propaganda te voeren, het verstrekken van informatie, het onderhouden van contacten met overheden, pers, bedrijven en andere (rechts)personen, dan wel;
d. al datgene meer te doen wat nuttig en/of nodig is ter bereiking van het in artikel 2, lid 1, genoemde doel.

LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS

Artikel 3.

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.
2. De vereniging kan bovendien buitengewone leden en donateurs hebben, die geen stemrecht hebben in de ledenvergaderingen. Een nadere omschrijving van buitengewone leden en donateurs wordt gegeven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4.

1. Leden zijn zij, die het doel zoals omschreven in artikel 2 onderschrijven en de activiteiten van de vereniging ondersteunen en/of hieraan deelnemen en de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
2. Leden, buitengewone leden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING

Artikel 5.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden en donateurs.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting (royement), welke door het bestuur wordt uitgesproken, doch uitsluitend wanneer een lid handelt, in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; in geval van een dergelijke ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld; hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep open op de ledenvergadering; gedurende die beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
3. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten dele te schorsen, indien en voor zolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn financiële- of andere verplichtingen, jegens de vereniging. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging of ontzetting, eindigt van rechtswege door het verloop van die termijn.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN EN DONATEURS

Artikel 7.

1. De rechten en verplichtingen van een lid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage door eerstgenoemde voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN EN DONATEURS.

Artikel 8.

1. De door de leden verschuldigde contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
2. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en (e-mail)adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.
3. Het bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. Voor het aangaan van verplichtingen boven de 500 euro is een goedkeuring van de ledenvergadering vereist

BESTUUR

Artikel 9.

1. De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door de ledenvergadering. Een bestuurslid kan te allen tijde ook zelf ontslag nemen. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde in van het bestuurslidmaatschap.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, maximaal 5.
2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door en uit de leden voor de duur van drie jaar. Een te benoemen bestuurslid moet meerderjarig zijn.
3. Na drie jaar treedt een bestuurslid af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. De benoeming van bestuursleden kan geschieden door middel van voordrachten (kandidaatstellingen). Tot het indienen van zulke voordrachten zijn bevoegd zowel het bestuur als de leden. Een voordracht door het bestuur wordt bij oproeping voor de ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door leden moet tenminste vijf dagen voor de betreffende ledenvergadering mondeling en/of schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 van dit artikel laagst vermelde getal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is dan verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
6. De voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de functies van secretaris, penningmeester en bestuurslid/leden. Tevens kunnen vervangers worden aangewezen voor de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
7. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een geldig besluit kan slechts genomen worden, wanneer meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid doen uitbrengen. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de genomen besluiten worden genotuleerd.
8. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig vinden. Als regel wordt er elk kwartaal een bestuursvergadering gehouden.

VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEID

Artikel 10.

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in de persoon van de voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester.
2. Het bestuur is, indien de statuten zijn opgenomen in een notariële akte als bedoeld in artikel 30, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

COMMISSIES

Artikel 11.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 12.

1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).
2. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
a. eventuele verkiezing van bestuursleden;
b. schriftelijk en/of mondeling jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
d. verslag van bevindingen van de kascommissie;
e. benoeming kascommissie;
f. vaststelling contributie;
g. rondvraag.
3. De kascommissie moet bestaan uit ten minste één lid, die geen deel mag uit maken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de boekhouding van het bestuur en brengt daarna aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Tevens worden in deze vergadering voorstellen behandeld, welke door het bestuur zijn gedaan of door de leden. Een en ander geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen.
5. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen ook worden gehouden op verzoek van ten minste tien procent van de leden. Zodanig verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zodanige ledenvergaderingen zelf bijeen te roepen, doch uitsluitend ter behandeling van de onderwerpen in het verzoek vermeld.
6. Tenzij geschorst, heeft ieder lid, buitengewoon lid en donateur toegang tot de leden vergadering en de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
7. Ieder lid heeft één stem; een buitengewoon lid of een donateur heeft geen stemrecht.
8. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.

WIJZE VAN BIJEENROEPEN VAN LEDENVERGADERINGEN

Artikel 13.

1. De leden van de vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het bestuur ten minste 2 weken tevoren schriftelijk opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 8, en/of via andere media als e-mail en/of telefax. De oproeping dient tevens de agenda van de vergadering te vermelden.
2. Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaand artikel onder 5, binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.
3. Ingeval van statuten wijziging gelden bovendien de voorschriften vervat in artikel 17.

ORDE VAN DE VERGADERING

Artikel 14.

1. De ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door één van de overige bestuursleden.
2. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens schorsing/ontslag van een bestuurslid dat met een meerderheid dient te geschieden conform het hierna in artikel 17 bepaalde.
3. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht als niet te zijn uitgebracht.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders besluit.
5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door het bestuur notulen gehouden.

GELDMIDDELEN

Artikel 15.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, subsidies, opbrengsten van de te ondernemen activiteiten en toevallige baten.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 16.

Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan de periode 1 januari tot en met 31 december.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Op de agenda van de betreffende vergadering moet zijn vermeld, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
3. Zij, die de oproeping voor de vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 8, en/of via andere media als e-mail en/of telefax doen toekomen.

ONTBINDING

Artikel 18.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat thans een meerderheid is vereist van ten minste vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Indien op de eerste algemene vergadering minder dan twee/derde van het ledental aanwezig is, kan het voorstel tot ontbinding niet worden behandeld, doch dient binnen veertien dagen na deze bijeenkomst een nieuwe vergadering te worden gehouden. Ongeacht het dan aanwezige aantal leden wordt over het voorstel tot ontbinding gestemd.
3. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering. Tevens wijst de ledenvergadering de vereffenaars aan.

REGLEMENT

Artikel 19.

1. De ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin huishoudelijke zaken en andere onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat of welke een nadere regel behoeven.
2. Zodanige reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de:
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, gevestigd te Leiden.

 

ARTIKEL 1.

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te
belasten met bijzondere opdrachten.

ARTIKEL 2.

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

a. Gewone leden
Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

b. Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn zij die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals gesteld in artikel 2 van de statuten en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

c. Donateurs
Donateurs kunnen zijn verenigingen, andere rechtspersonen danwel soortgelijke organisaties en natuurlijke personen, die jaarlijks, danwel éénmalig, aan de vereniging (een) bijdrage(n) schenken.

ARTIKEL 3.

Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de
vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.

ARTIKEL 4.

Het bestuur streeft ernaar te bestaan uit vier leden.

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter treedt één van de andere bestuursleden op als plaatsvervanger. Hiertoe wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervangende voorzitter aan.

ARTIKEL 5.

De secretaris voert de correspondentie en ziet toe op de notulering van de vergaderingen.

Hij is voorts belast met de ledenadministratie, de correspondentie, het opstellen van het jaarverslag en het beheer van het archief.

ARTIKEL 6.

De penningmeester is belast met het innen van de contributies en het doen van betalingen. Hij voert het
beheer over de geldmiddelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven.

Hij voert correspondentie verband houdende met het financieel beheer. Hij is persoonlijk verantwoordelijk
voor alle onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging, behalve voor de gelden welke zijn gestort bij de
bank.

ARTIKEL 7.

Indien een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten,
het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie
te schorsen.

Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het
aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend).

Het besluit wordt onmiddellijk schriftelijk, eventueel per aangetekend schrijven, aan het bestuurslid medegedeeld. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 8.

Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld.

Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste 2 weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

ARTIKEL 9.

In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

HOME