De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder is mede-ondertekenaar van het Groene Randstad Manifest

Randstad heeft Groene Hart nodig!

 

Het Nationaal Landschap Groene Hart is het hart van de Randstad Holland: landschappelijk fraai, ecologisch waardevol en economisch belangrijk. Voor inwoners en recreanten is het er goed toeven, voor ondernemers en voor boeren is het hun onmisbare werkgebied.
De Randstad - trekker van de Nederlandse economie - is gebouwd rondom een grote aaneengesloten groene ruimte, het Groene Hart. Dat open Hart is belangrijk voor de leefbaarheid van zowel inwoners als omwonenden, nu en in de toekomst. De Randstad bezit met haar hoogwaardige (culturele) voorzieningen en met haar Groene Hart een kwaliteit die maar weinig metropolen in de wereld bieden.

Daarom ondersteunen wij de nieuwe aanpak van het Groene Hart, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Groene Hart. Die nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat het goede wordt behouden en nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden. De ambitie is te komen tot een gebiedsgerichte ontwikkeling van het Groene Hart en tot een versterking van de uitvoering van het beleid. Van groot belang zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie, economie, toerisme, recreatie en de betekenis van het gebied voor wonen en werken.

Daarom willen wij dat
1. de grenzen van het Groene Hart niet verder worden aangetast;
2. het Groene Hart in stand wordt gehouden door effectieve natuur- en landschapsbescherming, cultuurbehoud, milieubeleid en instandhouding duurzame landbouw
3. de plannen voor de Randstadgroenstructuur - met recreatieve uitloopzones voor de bewoners van de Randstad - snel worden uitgevoerd
4. de Groene Ruggengraat met de zgn. Icoonprojecten in zorgvuldig overleg met de streek maar wel zonder vertraging wordt gerealiseerd
5. voor het Groene Hart - mede onder regie van het rijk - een interprovinciaal structuurplan met beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld, waaraan zowel provincies als gemeenten zich dienen te houden
6. voor het Uitvoeringsprogramma Groene Hart voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld; dit programma onverkort wordt uitgevoerd en dat rijk, provincies en gemeenten zich strikt aan dit programma houden
7. voor de kerngebieden van het Nationaal Landschap Groene Hart extra bescherming wordt gerealiseerd; dit geldt voor monumenten en culturele hoofdstructuur, natuurgebieden en ecologische hoofdstructuur en open gebieden zoals snelweg- en spoorlijnpanorama's
8. de afspraken voor woningbouw in het Groene Hart (migratiesaldo nul) strikt worden nagekomen en geen nieuwe woningbouwlocaties worden aangewezen;
9. eerst herstructurering van bestaande bedrijventerreinen plaatsvindt voordat nieuwe bedrijventerreinen mogen worden ontwikkeld;
10. nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld golfbanen, landgoederen ,windmolens e.z.) slechts mogelijk zijn als de kwaliteit van de omgeving niet wordt aangetast

Zo staan wij voor een duurzaam Groene Hart, met alle kwaliteiten die het tot zo'n uniek en gewaardeerd gebied maken. Daarbij staat niet één deelbelang voorop. Juist de combinatie van een weids, open en waterrijk landschap, rust en ruimte, cultuurhistorie, een duurzame landbouw en economie, grote natuurgebieden en een goede toegankelijkheid voor recreanten, maken het Groene Hart tot wat het is.

Samen met andere organisaties in het Groene Hart en de Randstad willen wij bijdragen aan het beschermen en versterken van deze kwaliteiten door te bouwen aan een breed en stevig draagvlak voor een duurzaam Nationaal Landschap Groene Hart.

 

Home